Robert Klümpen: ...Weltschmerz is the real hero
Dauer der Ausstellung: 19. Juli - 16. August 2014

Sommerferien: 19. August - 3. September 2014

Dirk Krecker: like a dream or two
Eröffnung: 12. September 2014, 18-22 Uhr
Dauer der Ausstellung: 13. September - 18. Oktober 2014